Vakkeuses

JUNIOR SEKONDêRE KURSUS

GRADE 8 – 9

KIES EEN VAK UIT ELKE GROEP

1

AFRIKAANS HUISTAAL
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

2

ENGLISH HOME LANGUAGE
ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE
VERPLIGTE VAKKE

3

NATUURWETENSKAPPE

NATURAL SCIENCES

Natuur- en Skeikunde/Physical Science

Biologie/Biology

4

SOSIALE WETENSKAPPE

SOCIAL SCIENCES

Geskiedenis/History

Aardrykskunde/Geography

5

WISKUNDE

MATHEMATICS

6

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES

Rekeningkunde/Accounting

Rekenaartik/Computyping

7

TEGNOLOGIE

TECHNOLOGY

Teorie/Theory

Grafiese Kommunikasie/Graphical Communication

8

LEWENSORIëNTERING

LIFE ORIENTATION

9

SKEPPENDE KUNSTE

CREATIVE ARTS

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) GRAAD 10-12

 VERPLIGTE VAKKE

1

Afrikaans Huistaal
Afrikaans Eerste Addisionele Taal

2

English Home Language
English First Additional Language

3

Wiskunde/Mathematics
Wiskundige Geletterdheid/Mathematical Literacy

4

Lewensoriëntering/Life Orientation
 KIES EEN VAK IN ELKE GROEP:

5

Fisiese Wetenskappe/Physical Sciences (S/N)
Ekonomie/Economics
Rekenaartoepassingstegnologie/Computer Applications Technology
Toerisme/Tourism

6

Lewenswetenskappe/Life Sciences (Biologie/Biology)
Ingenieursgrafika en -Ontwerp/Engineering Graphics and Design
Besigheidstudies/Business Studies
Drama

7

Rekenaartoepassingstegnologie/Computer Applications Technology
Rekeningkunde/Accounting
Aardrykskunde/Geography
Verbruikerstudie/Consumer Studies